Drukāt

Informācija laboratorijas klientiem

Centra sniegto laboratorisko pakalpojumu saraksts 

1.Imūnhematoloģiskā izmeklēšana

ABO asins grupu noteikšana;
ABO apakšgrupu diferencēšana;
Rh (D) piederības noteikšana;
Eritrocītu fenotipizācija visās klīniski svarīgās antigēnu sistēmās (Rhezus, Kell, Duffy, Kidd, MNSs, P, Lewis, Lutheran u.c.);
Antieritrocitāro antivielu noteikšana;
Antieritrocitāro antivielu identifikācija un sensibilizētas personas pases izsniegšana;
Antieritrocitāro antivielu titrēšana;
Tiešais antiglobulīna (Kumbsa) tests;
Tiešā antiglobulīna (Kumbsa) testa diferencēšana (IgG, C3d);
Tiešā antiglobulīna (Kumbsa) testa diferencēšana (IgG, IgA, IgM, C3c, C3d);
Aukstuma aglutinīnu noteikšana un titrēšana;
Skābes elūcijas tests;
Donora un recipienta asins saderības testēšana sensibilizētiem u.c. pacientiem.

Tālrunis uzziņām 26599843

Hematoloģiskās izmeklēšanas nodaļa

Hematoloģiskās izmeklēšanas nodaļa (turpmāk - ID) ir specializēta Valsts asins donoru centra (turpmāk  – VADC) laboratorija. Ar Latvijas nacionālā akreditācijas biroja lēmumu (M-450) laboratorija ir akreditēta un kompetenta veikt izmeklēšanu atbilstoši LVS EN ISO 15189:2013 standarta prasībām imūnhematoloģiskās  izmeklēšanas sfērā.

Adrese: Sēlpils iela 9, Rīga, LV-1007
Tālr. 67408873; Fakss - 67408881; Mob. tālr. 26599843;
Epasts: jelena.savrina[at]vadc.gov.lv

ID pakalpojumi:
1. Asins paraugu imūnhematoloģiska izmeklēšana;
2. Konsultācijas imūnhematoloģiskās izmeklēšanas un transfuzioloģijas jautājumos;
3. Pēcdiploma apmācība imūnhematoloģijā ārstiem, rezidentiem, laborantiem, medicīnas māsām.
Laboratorijas darba laiks: no pirmdienas līdz ceturtdienai no 8.00 līdz 17.00, piektdienās līdz 15.00.
Ārstniecības iestādēm konsultatīvus pakalpojumus sniedz arī pēc laboratorijas darba laika, brīvdienās un svētku dienās.
Asins paraugu noņemšana privātpersonām uz vietas VADC pirmdienās, otrdienās un trešdienās no 8.00 līdz 12.00.

Pakalpojumus sniedz:
1. Ārstniecības iestādēm

 • VADC slēdz līgumu par pakalpojumu izpildi ar medicīnas iestādēm, kuras regulāri izmanto ID konsultatīvās imūnhematoloģiskās izmeklēšanas pakalpojumus.
 • Bez līguma sniedz pakalpojumus atsevišķas nepieciešamības gadījumos.
 • Asins paraugus imūnhematoloģiskai izmeklēšanai pieņem 218.kabinetā.

2. Privātpersonām – pieņem ar vai bez nosūtījuma.

 • Imūnhematoloģisku izmeklējumu gadījumā griezties 218.kabinetā.

Konsultatīvos izmeklējumus privātpersonām un ārstniecības iestādēm veic par maksu, ievērojot Valsts asindonoru centra maksas pakalpojumu cenrādi.

Grūtniecēm, kurām konstatētas antieritrocitāras antivielas, nepieciešams precizēt ABO asins grupu vai Rh(D) piederību, ar ārstniecības iestādes nosūtījumu imūnhematoloģiskos izmeklējumus veic bez maksas.

Ja pacientam konstatētas antieritrocitāras antivielas un nepieciešama steidzama eritrocītu masas pārliešana, konsultatīva imūnhematoloģiska izmeklēšana ārstniecības iestādēm tiek nodrošināta visu diennakti. Zvanīt Asins pagatavojumu krājumu nodaļai pa tālruni 67471473.

VADC uzņemas atbildību un nodrošina, ka visi klienta  sniegtie vai par klientu iegūtie dati, kas atzīstami vai ar paša klienta iepriekšēju rakstveida piekrišanu.   par fiziskas personas aizsargājamiem datiem (tajā skaitā sensitīvie dati par veselības stāvokli), tiek aizsargāti un tiks izpausti tikai normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā un tajos norādītajām personām,

Klientam ir tiesības iesniegt rakstisku sūdzību VADC  biroja administratoram vai paust viedokli ID ārstniecības personai.

Izmeklējuma mērķis Parauga veids  

- Direktais antiglobulīna tests
- Direktā antiglobulīna testa diferencēšana

Frakcijās nesadalīts venozo asiņu paraugs, ar antikoagulantu EDTA, ne mazāk kā 6ml

 

- Elūcija, adsorbcija

2 frakcijās nesadalīti venozo asiņu paraugi, ar antikoagulantu EDTA, ne mazāk kā 6ml katrs

 

- Jaundzimušā konsultatīvā  imūnhematoloģiskā izmeklēšana

1) Jaundzimušā venozo asiņu paraugs, ar vai bez antikoagulanta EDTA, ne mazāk kā 1,2ml
2) Jaundzimušā mātes venozo asiņu paraugs, bez antikoagulanta, ne mazāk kā 6 ml

 

Ārstniecības iestāžu nosūtīto asins paraugu izmeklēšana

1. Primāro asins paraugu sagatavošana

 • Pacientu sagatavošanās nav nepieciešama, vēlams iepriekšējā dienā nelietot treknus ēdienus.
 • Jānoņem 1-2 venozo asiņu paraugi, atkarībā no izmeklējumu apjoma.
 • Asins paraugs nedrīkst būt hemolizēts. Hemolīze paraugā pieļaujama vienīgi tad, ja tā saistīta ar pacienta klīnisko stāvokli.
 • Atkārtotu asins saderības testu nepieciešamības gadījumā jāpiegādā jauns venozo asiņu paraugs.
 • Paraugu asins saderības testiem drīkst izmantot 24 h laikā pēc iepriekšējai transfūzijai nepieciešamā saderības testa veikšanas.

2. Asins paraugu marķēšana

Asins paraugiem jābūt marķētiem.
Marķējumā jāuzrāda:
 personas vārds, uzvārds
 primāri noteiktā asins grupa
 asins noņemšanas datums
Asins parauga marķējumā, kas noņemts jaundzimušajam, norāda dzimšanas datumu, mātes uzvārdu un ‘bērns’/ ‘jaundzimušais’.

 • Ārvalstu pilsoņiem norāda datus no personas identifikācijas dokumenta
 • AIDS slimniekiem pieļaujams norādīt personas koda daļu.

3. Izmeklējumu pieprasījums

 • Asins paraugam pievieno aizpildītu pieprasījumu.
 • Klients drīkst pieprasīt papildus izmeklējumus telefoniski.

4. Paraugu transportēšana

 • Asins paraugu uz ID nogādā ārstniecības iestādes pilnvarota personane vēlāk kā 48stundas pēc noņemšanas, līdz nosūtīšanai drīkst uzglabāt +2C - +8C.
 • Asins paraugus transportē izotermiskā tarā vertikālā stāvoklī, aizkorķētus.
 • ID darbiniekiem ir pienākums lūgt uzrādīt izotermisko taru, kurā transportēts asins paraugs.

5. Asins paraugu pieņemšana

 • Asins paraugus imūnhematoloģiskai izmeklēšanai darba dienās pieņem 218. kabinetā no plkst.8.00 līdz 17.00.  Ārpus laboratorijas darba laika asins paraugus pieņem Asins pagatavojumu krājumu nodaļa
 • No paraugu saņemšanas laika laboratorijā atkarīgs izmeklējumu pasūtījuma izpildes laiks.
 • ID darbinieks novērtē parauga atbilstību kritērijiem, neatbilstības gadījumā ir tiesības paraugu nepieņemt, par to informējot klientu.

6. Asins paraugu atraidīšana

ID ir tiesības nepieņemt izmeklēšanai asins paraugu šādos gadījumos:
- uz asins parauga nav marķējuma uzlīmes vai arī identifikācija ir neskaidra vai nepilnīga;
- marķējumā nav norādīta parauga asins grupa ABO sistēmā, kas noteikta personas klātbūtnē;
- nav nosūtījuma;
- nesakrīt informācija uz asins parauga marķējuma un nosūtījumā, vai trūkst būtiskas informācijas;
- asins paraugs hemolizēts, izņemot gadījumus, kad hemolīze saistīta ar pacienta klīnisko stāvokli;
- asinis ir sadalītas frakcijās;
- asinis vecākas par 48 h no noņemšanas brīža;
- nepietiekošs asins daudzums;
- paraugs nav transportēts izotermiskā tarā.

 • Ja asins paraugu nepieņem, personai, kura paraugu atvedusi, izsniedz atteikuma veidlapu ar norādītu atteikuma iemeslu. Paraugu likvidē VADC noteiktajā kārtībā.
 • Ja neatbilstošs asins paraugs atvests steidzamai asins saderības izmeklēšanai, ID ārsts telefoniski sazinās ar klientu un vienojas par tālāko rīcību.
 • Ja asins paraugam ir neprecīza identifikācija, izņēmuma gadījumos (asins saderības izmeklēšana) ID ārsts var izlemt to izmeklēt, bet neatdot klientam rezultātu pārskatu, kamēr tas neuzņemas atbildību par parauga identifikāciju un precizē informāciju. Personas vārdu, uzvārdu, amatu, kas uzņemas atbildību par parauga identifikāciju, atzīmē nosūtījumā.

__

.


7. Asins paraugu izmeklēšana

 • Imūnhematoloģiskai izmeklēšanai izmanto valstī apstiprinātas laboratoriskās izmeklēšanas tehnoloģijas.

 • ID ārsts izvēlas nepieciešamās izmeklēšanas metodes izmeklējumu veikšanai.

 • Gadījumos, ja klienta vēlmes nav norādītas nosūtījumā, ID veic imūnhematoloģiskās pamatizmeklēšanas procedūras (asins grupas noteikšana ABO sistēmā; Rh(D)- piederības noteikšana, antieritrocitāro antivielu skrīnings).

 • Neatkarīgi no klienta vēlmēm, laboratorijā katram asins paraugam pārbauda asins grupu ABO un Rh(D)- piederību, kā arī antivielu identifikācijas gadījumā – fenotipu attiecīgā antigēnu sistēmā.

 • Ja rodas vajadzība pēc papildus izmeklēšanas un tam nepieciešams papildus izmeklējamais materiāls, ID telefoniski informē klientu.

 • Izmeklētos asins paraugus ID uzglabā 5 diennaktis, pēc tam likvidē VADC noteiktā kārtībā.

8. Laboratoriskās izmeklēšanas tehnoloģijas / metožu saraksts.

Izmeklējumu veikšanai tiek izmantotas mūsdienīgas tehnoloģijas –

 • Imūnhematoloģiskajā izmeklēšanā- Bio-Rad Gelstation, Diagast  Qwalis 3.

Akreditācijas elastīgā sfēra

Akreditācijas elestīgās sfēras metožu saraksts

 

9. Rezultātu paziņošana

 

 • Izmeklēšanas rezultātu pārskatus izsniedz 218.kabinetā.

 • Asins saderības testu rezultātu pārskatus un piemeklēto eritrocītu masu izsniedz Asins pagatavojumu krājumu nodaļā.

 • Ja asins paraugs laboratorijā nogādāts līdz plkst. 12.00, izmeklēšanas rezultāti tiek paziņoti līdz tās pašas dienas plkst. 17.00.

 • Ja asins paraugs laboratorijā nogādāts pēc plkst. 12.00, izmeklēšanas rezultāti tiek paziņoti līdz nākamās dienas plkst. 15.00.

 • Steidzamos gadījumos imūnhematoloģiskos izmeklējumus neimunizētiem recipientiem (asins grupa ABO sistēmā, Rh(D) piederība, antivielu skrīnings, asins saderības testi) veic 2 stundu laikā.

 • Izņēmuma gadījumos, kad galīgā rezultāta iegūšanā rodas problēmas, kas prasa papildus izmeklēšanu, par rezultātu paziņošanas termiņu ar klientu vienojas telefoniski. Var būt nepieciešama speciāla donoru izsaukšana saderīgas eritrocītu masas sagatavošanai aloimunizētiem pacientiem.

Konsultācijas imūnhematoloģiskās izmeklēšanas un praktiskās transfuzioloģijas jautājumos

 • Laboratorijas ārsti pēc klienta pieprasījuma sniedz konsultācijas imūnhematoloģiskās izmeklēšanas un aloimunizācijas jautājumos. Zvanīt darba laikā pa tālr. 67408873 vai mob.tālr. 26599843.
 • Ja nepieciešama konsultācija ārpus laboratorijas darba laika, lūdzam zvanīt uz Asins pagatavojumu krājumu nodaļu pa tālr. 67471473.

Pēcdiploma apmācība imūnhematoloģijā ārstiem, rezidentiem, biomedicīnas laborantiem, medicīnas māsām

ID veic pēcdiploma apmācību imūnhematoloģijā ārstiem un laborantiem, rezidentiem un medicīnas māsām. Informācija par kursiem - Kvalitātes un risku vadības departamentā, zvanīt  pa tālruni  67408882. Ar mācību pasākumu plānojumu var iepazīties šeit.

V-21-04.04.2016.