Drukāt

Valsts asinsdonoru centra  videonovērošana publiskās vietās – teritorijā un telpās

 1. Kāds ir videonovērošanas mērķis (nolūks)?

Valsts asinsdonoru centrs (turpmāk – Centrs) veic videonovērošanu noziedzīgu nodarījumu un pārkāpumu novēršanai un atklāšanai saistībā ar īpašuma aizsardzību, sabiedrības, darbinieku drošības un personām vitāli svarīgu interešu, t.sk. dzīvības un veselības aizsardzībai un sabiedriskās kārtības, Iestādes darba un pakalpojumu nodrošināšanai. Lēmumu par videonovērošanas iekārtu uzstādīšanu un ierakstu veikšanu Centrs ir pieņēmis, izvērtējot, vai ar videonovērošanas palīdzību var sasniegt izvirzīto mērķi.

2. Kādās vietās tiek veikta videonovērošana?

Tiek filmētas tikai publiski pieejamas vietas Valsts asinsdonoru centrā, Sēlpils iela 9, Rīga,  LV-1007, t.i., Centra teritorija, ieejas daļa, un koplietošanas gaiteņi un telpas, kas var būt atsevišķu darbinieku darba vietas.

3. Svarīga informācija

3.1. Pārzinis:  Valsts asinsdonoru centrs, reģistrācijas numurs: 90000013926, adrese: Sēlpils iela 9, Rīga, LV-1007, Tālr.67471472, bezmaksas tālrunis:80000003, e-pasts: .

3.2. Datu aizsardzības speciālista kontaktinformācija: tālr.67809602, e-pasts:   .

3.3. Tiesiskais pamats: būtisku sabiedrības interešu ievērošana un aizsardzība.

3.4. Leģitīmās intereses: noziedzīgu nodarījumu novēršana, sabiedriskās kārtības nodrošināšana.

3.5. Datu saņēmēji: nepieciešamības gadījumā – valsts tiesībsargājošās institūcijas (Valsts policija, izmeklēšanas iestādes, tiesas u.tml.)

3.6. Datu nodošana uz trešo valsti: nav paredzēta.

4. Kad un cik ilgi tiek glabāti videonovērošanā fiksētie dati?

Videonovērošana (personas datu apstrāde) tiek veikta visās kalendārajās dienās no 00.00 līdz 24.00 reālā laika režīmā, ieraksti tiek uzglabāti Centra iekšējos normatīvos aktos noteiktas kalendārās dienas, saglabājot videoieraksta viengabalainību. Datu dzēšana no sistēmas tiek veikta automātiski pēc iepriekš minētā termiņa beigām hronoloģiskā secībā no ieraksta brīža.

5. Datu drošība

Videonovērošanas ierakstā iegūtie dati tiek glabāti tā, lai tiem nepiekļūtu trešās personas.
Videonovērošanas ierakstiem netiek veidotas rezerves kopijas un dati netiek nodoti trešajām personām, izņemot ārējos normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos (piemēram, ja informāciju nepieciešams nodot tiesībsargājošām institūcijām vai tml.). Gadījumos, kad nepieciešama videonovērošanā fiksēto personas datu apskate un datu likumīga izpaušana citām personām, Centrā tiek fiksēti dati par to, kam (identificējot personu), kad, kādam mērķim un kādi dati ir izpausti.

6. Datu subjekta tiesības

6.1. Ikvienam datu subjektam ir tiesības zināt, ka to novēro. Pie galvenās ieejas Centra teritorijā un attiecīgajām ieejām Centra telpās vai citā redzamā vietā, kur notiek videonovērošana, tiek izvietota informatīva uzlīme (zīme) “VIDEONOVĒROŠANA”:

                              


6.2. Uzlīme (zīme) satur informāciju par videonovērošanas veikšanu, tās veicēju (Pārzini, tā juridisko adresi, Pārziņa vai Pārziņa datu aizsardzības speciālista kontaktinformāciju), videonovērošanas mērķi un iespējām iegūt papildu informāciju.
6.3. Fiziskām personām ir tiesības pieprasīt datus no videonovērošanas ierakstiem, taču tikai tādus, kas attiecas uz pašu pieprasītāju.
6.4. Jautājumos par videonovērošanā veiktās personas datu apstrādes tiesiskumu un atbilstību Vispārējās datu aizsardzības regulas prasībās iedzīvotāji var vērsties pie Centra administrācijas un datu aizsardzības speciālista.
6.5. Par prettiesisku un nelikumīgu personas datu apstrādi datu subjektiem ir tiesības iesniegt sūdzību Datu valsts inspekcijā (Blaumaņa ielā 11/13, Rīgā, LV-1011).

Uz Privātuma politiku