Drukāt

Valsts asinsdonoru centrs, atbilstoši 2011. gada 1. februāra Ministru kabineta noteikumiem Nr.109 “Kārtība, kādā atsavināma publiskas personas manta” 20.punkta nosacījumiem, paziņo par Valsts asinsdonoru centra valdījumā sekojošu nevajadzīgo valsts kustamo mantu:

 

 1. ADAsorb terapeitiskas aferēzes iekārta selektīvās plazmas adsorbcijas procedūru veikšanai (AD AsorbAdsorption Desorption Automate, ekspluatācijas uzsākšanas laiks: 01.09.2009., uzskaites vērtība euro 42.389,36, atlikuma vērtība euro 11.303,88).

 2. Aparāts plazmacitaferēzes veikšanai HAEMONETICS MCS+ (ekspluatācijas uzsākšanas laiks: 01.06.2000., uzskaites vērtība euro 30.534,83, atlikuma vērtība euro 0,00).

 3. Iekārta Com Tec (ekspluatācijas uzsākšanas laiks: 01.11.2008., uzskaites vērtība euro 26.892,28, atlikuma vērtība euro 4.705,99).

 4. Monitors Intelli MP30 ar ratiņiem, statīvs ar grozu (ekspluatācijas uzsākšanas laiks: 01.07.2008., uzskaites vērtība euro 6738,01, atlikuma vērtība euro 954,54).

 5. MCS+PBSC (Peripheral blood steam cell) protokols (čips)) HAEMONETICS MCS+ iekārtai (čips) (ekspluatācijas uzsākšanas laiks: 01.11.2006., uzskaites vērtība euro 209,16, atlikuma vērtība euro 0,00).

 6. MCS+TPE (Therapeutic plasma exchange) protokols (čips) HAEMONETICS MCS+ iekārtai (čips)) (ekspluatācijas uzsākšanas laiks: 01.11.2006., uzskaites vērtība euro 209,16, atlikuma vērtība euro 0,00).

   

  Valsts asinsdonoru centrs aicina Veselības ministrijas padotībā esošās iestādes, kā arī citas valsts iestādes, kapitālsabiedrības un atvasinātas publiskas personas vai to iestādes, sabiedriskā labuma organizācijas un sociālos uzņēmumus, divu nedēļu laikā no šī sludinājuma publicēšanas dienas (28.03.2019.), izteikt vajadzību pēc Valsts asinsdonoru centra valdījumā iepriekš norādītās nevajadzīgās valsts kustamās mantas, par to iesniedzot pieteikumu personīgi, nosūtot pa pastu uz Valsts asinsdonoru centru Sēlpils ielā 9, Rīgā, LV-1007 vai e-pastu .

   

  Iekārtas atrodas Valsts asinsdonoru centrā Rīgā, Sēlpils ielā 9. Kontaktpersona: Centra Tehniskā departamenta direktors Gatis Berļakovs (tālrunis: 67408880, 28349385; e-pasts: ), noliktavas pārzine Olga Zaķīte (tālrunis: 26583163, e-pasts: ).