Drukāt

Vīzija, politika un mērķi

Centra vīzija

Valsts asinsdonoru centrs ir mūsdienīga un uz attīstību vērsta Veselības ministrijas tiešās pārvaldes iestāde, kura koordinē vienota Asins dienesta darbību valstī, tādejādi nodrošinot augstas kvalitātes asins komponentu pieejamību Latvijas ārstniecības iestādēm.

Centra politika

Veicināt Asins dienesta attīstību valstī, pielietojot mūsdienīgas tehnoloģijas un pilnveidojot sadarbību ar donoriem, klientiem, ārstniecības iestādēm un sadarbības partneriem.

Centra virsmērķis 

Nodrošināt drošu un kvalitatīvu asins komponentu sagatavošanu un izplatīšanu ārstniecības iestādēm, kā arī imūnhematoloģisko izmeklējumu pakalpojumus.

Centra mērķi*  

1. Sadarbībā ar Asins sagatavošanas nodaļām nodrošināt asins pagatavojumus pēc ārstniecības iestāžu pieprasījuma un veicināt donoru kustību.

2. Nodrošināt sagatavoto asins komponentu kvalitāti un drošumu. 3. Nodrošināt imūnhematoloģiskos izmeklējumus pacientiem un klientiem.

4. Nodrošināt ārstniecības personu apmācību transfuzioloģijas un imūnhematoloģijas jomā sadarbībā ar Rīgas Stradiņa universitāti un profesionālajām asociācijām un ārstiem slimnīcās.

5. Nodrošināt “Labas prakses pamatnostādnes asins sagatavotājiestādēm kurām jāievēro Direktīvas 2005/62/EK (Good practice) prasību ieviešanu asins komponentu sagatavošanā.

6. Veidot vienota valsts asinsdienesta koncepciju veselības reformas pasākumu plāna ietvaros 2019.gadam.

7. Nodrošināt iestādes funkciju pilnveidi, identificējot funkciju pārklāšanos un pārskatot pamatdarbības un administratīvos procesus.

 

 

*Valsts asinsdonoru centra mērķi apstiprināti 2019. gada 7. martā ar Veselības Ministrijas rīkojumu Nr.13-04/144.

[Informācija aktualizēta 16.05.2019.]