Drukāt

Vīzija, politika un mērķi

Vīzija

Būt līderim transfuzioloģijas jomā un ar savu piemēru veidot mūsdienīgu valsts asins dienestu.

Mērķi

Ilgtermiņa stratēģiskās attīstības mērķi:
IM1 Veikt visus vajadzīgus pasākumus, lai veicinātu cilvēka asins un asins komponentu pašpietiekamību Latvijā
IM2 Veicināt asins un asins komponentu bezmaksas ziedošanu
IM3 Lai pasargātu sabiedrības veselību un nepieļautu infekcijas slimību pārnešanu, asinis savācot, apstrādājot, izplatot un lietojot, ievērot visus piesardzības pasākumus, atbilstoši zinātnes attīstībai asins pārliešanas transmisīvo slimības izraisītāju noteikšanā, inaktivēšanā un likvidēšanā.

Centra mērķi stratēģijas plānošanas periodam:
M1 Piedalīties brīvprātīgās un bezatlīdzības Latvijas asins donoru kustības veicināšanā tās uzturēšanas un attīstības nolūkā.
M2 Uzturēt un pilnveidot Centra pamatdarbības procesus Centrā, nodrošinot asins komponentu un ārstniecisko pakalpojumu kvalitāti un drošumu.
M3 Veicināt asins komponentu lietderīgu un efektīvu pielietošanu, organizējot klīnisko speciālistu apmācību
M4 Donoru drošības nolūkā attīstīt Vigilances sistēmas darbību.
M5 Nodrošināt Centra finanšu resursu likumīgu, efektīvu un lietderīgu izmantošanu.
M6 Uzturēt un nepārtraukti pilnveidot Centra personāla kompetences.
M7 Nodrošināt mūsdienīgu un ērtu darba vidi, veicināt veselībai nekaitīgu un drošu darba apstākļu izveidošanu.
M8 Veicināt apkārtējai videi draudzīgu materiālu, tehnoloģiju un procesu izvēli un videi draudzīgas atkritumu apsaimniekošanas sistēmas izveidi.

[Informācija atjaunota 17.03.2016.]

Politika

Nodrošināt augstas kvalitātes asins komponentu sagatavošanu un ārstnieciskos pakalpojumus, veicinot labu partnerattiecību veidošanu ar donoriem un pacientiem, personālu, veselības aprūpes iestādēm un piegādātājiem.