Drukāt

Vīzija, politika, stratēģija un mērķi

Centra vīzija

Valsts asinsdonoru centrs ir mūsdienīga un uz attīstību vērsta Veselības ministrijas tiešās pārvaldes iestāde, kura koordinē vienota Asins dienesta darbību valstī, tādejādi nodrošinot augstas kvalitātes asins komponentu pieejamību Latvijas ārstniecības iestādēm.

Centra politika

Veicināt Asins dienesta attīstību valstī, pielietojot mūsdienīgas tehnoloģijas un pilnveidojot sadarbību ar donoriem, klientiem, ārstniecības iestādēm un sadarbības partneriem.

Centra virsmērķis 

Nodrošināt drošu un kvalitatīvu asins komponentu sagatavošanu un izplatīšanu ārstniecības iestādēm, kā arī imūnhematoloģisko izmeklējumu pakalpojumus.

Centra mērķi*  

1. Sadarbībā ar Asins sagatavošanas nodaļām nodrošināt asins pagatavojumus pēc  ārstniecības iestāžu pieprasījuma un veicināt donoru kustību.

2. Nodrošināt sagatavoto asins komponentu kvalitāti un drošumu, ievērojot “Labas prakses pamatnostādnes asins sagatavotājiestādēm kurām jāievēro Direktīvas  2005/62/EK (Good practice) prasību ieviešanu asins komponentu sagatavošanā.

3. Nodrošināt imūnhematoloģiskos izmeklējumus pacientiem un klientiem.

4. Nodrošināt ārstniecības personu apmācību transfuzioloģijas un imūnhematoloģijas jomā sadarbībā ar Rīgas Stradiņa universitāti, profesionālajām asociācijām un ārstiem slimnīcās.

5. Attīstīt vienota valsts asinsdienesta koncepciju veselības reformas pasākumu plāna ietvaros 2020.gadam.

6. Nodrošināt iestādes funkciju pilnveidi, identificējot funkciju pārklāšanos un pārskatot pamatdarbības un administratīvos procesus.

*Valsts asinsdonoru centra mērķi apstiprināti 2020. gada 27. aprīlī ar Veselības Ministrijas rīkojumu Nr.13-04/264.