Drukāt

Valsts asinsdonoru centra privātuma politika

1. Par mums

1.1 Valsts asinsdonoru centrs, reģistrācijas numurs: 90000013926, adrese: Sēlpils iela 9, Rīga,  LV-1007. Lai nodrošinātu iestādei noteikto funkciju izpildi, Valsts asinsdonoru centrs:

1.1.1. organizē pasākumus donoru kustības veicināšanai un veicina sabiedrības izglītošanu donoru kustības jautājumos;

1.1.2. sagatavo donoru asinis un asins komponentus ārstniecības iestādēm (transfūzijām) un asins pagatavojumu ražošanai;

1.1.3. nodrošina asins pagatavojumu kvalitātes kontroli;

1.1.4. sniedz veselības aprūpes pakalpojumus;

1.1.5.nodrošina sagatavoto asins komponentu un veselības aprūpes pakalpojumu kvalitāti un drošumu;

1.1.6. veic imūnhematoloģiskās saderības pārbaudes un sniedz konsultācijas par imūnhematoloģiskās saderības nodrošināšanas;

1.1.7. nodrošina Centrā mūsdienīgu, prasībām atbilstošu infrastruktūru un videi draudzīgu sistēmu uzturēšanu;

1.2. Mūsu resursi nodrošina augstus kvalitātes standartus: motivēti darbinieki, modernas tehnoloģijas.

2. Jūsu privātums un uzticība mums ir svarīga

2.1. Mūsu mērķis ir pēc iespējas skaidrāk un saprotamāk informēt Jūs par to, kā un kāpēc mēs izmantojam Jūsu personisko informāciju.

2.2. Mūsu mērķis ir likt Jums justies droši, izpaužot mums savus personas datus. Personas dati ir jebkāda informācija, kas var tikt izmantota, lai identificētu indivīdu.

2.3. Mēs veicam atbilstošus pasākumus, lai nodrošinātu, ka Jūsu personas dati pie mums vienmēr ir drošībā un lai Jūsu personas datu apstrāde notiktu atbilstoši spēkā esošajiem datu aizsardzības tiesību aktiem, mūsu iekšējām politikām, vadlīnijām un kārtībai. Mēs esam arī iecēluši datu aizsardzības speciālistu, kura uzdevums ir uzraudzīt  personas datu aizsardzības regulējuma prasību, vadlīniju un kārtības ievērošanu.

2.4. Mēs aizsargājam Jūsu personisko informāciju un ievērojam konfidencialitāti visā, ko mēs darām. Šī politika ļauj Jums uzzināt, kādus datus mēs varam iegūt par Jums, kā mēs tos izmantosim, un sniegsim informāciju par Jūsu tiesībām un to, kā Jūs ar mums varat sazināties.

2.5. Dažreiz mums ir jāmaina mūsu Privātuma politika. Šajā vietnē tiks publicētas visas izmaiņas, kuras ir pieejamas Jums jebkurā laikā.

3. Kādu kategoriju personas datus mēs ievācam un kādēļ?

3.1. Valsts asinsdonoru centrs sniedz veselības aprūpes pakalpojumus sekojošās jomās: asinsdonoru pieņemšana un laboratorijas pakalpojumi klientiem, atbilstoši 20.06.2017. Ministru kabineta noteikumiem Nr.345 “Valsts asinsdonoru centra maksas pakalpojumu cenrādis”.

3.1.1. Mēs apstrādājam Jūsu personas datus, lai nodrošinātu Jums mūsu pamatpakalpojumus –asins donoru pieņemšana un  pakalpojumu sniegšana pacientiem. Ja Jūs nesniegsiet normatīvajos aktos un asins/asins komponentu donora kartē noteiktos personas datus, Jūs nevarēsiet saņemt mūsu pakalpojumus.

Personas datu kategorijas Juridiskais pamats
Personiskā informācija (vārds, uzvārds) Normatīvajos aktos noteikto funkciju izpilde un nodrošināšana
Personas kods
Kontaktinformācija (dzīvesvietas adrese, epasts, tālruņa numurs)
Norēķinu konts
Personu apliecinoša dokumenta (pase vai personas apliecība) veids Likumiskais pienākums identificēt personas
Veselības dati Normatīvajos aktos noteikto funkciju  izpilde un nodrošināšana

3.1.2. Izmantojot mūsu pakalpojumus, Jūs apliecināt, ka Jūsu norādītie personas dati ir precīzi un pareizi. Mēs nevaram garantēt pakalpojumu sniegšanu, ja sniedzat neprecīzus datus.

3.2. Videonovērošana:

3.2.1. Mēs veicam videonovērošanu un apstrādājam Jūsu personas datus, kad Jūs apmeklējat Mūsu pakalpojumu sniegšanas vietas, gan Jūsu personiskās, gan Mūsu darbinieku, klientu un īpašuma drošības nolūkos. Videonovērošana tiek veikta pēc striktiem drošības un privātuma noteikumiem, izmantojot mūsdienu tehnoloģijas un aprīkojumu. Videonovērošanas ieraksti Mūsu sistēmās tiek glabāti līdz vienam mēnesim. Detalizēta informācija pieejama: https://www.vadc.lv/par-vadc/videonoverosana-1.

Personas datu kategorijas Juridiskais pamats
Biometrijas dati (sejas attēls) Mūsu likumīgā interese un vitālo interešu, tostarp veselības un dzīvības aizsardzība

3.3.Informatīvie materiāli sabiedrisko aktivitāšu un donoru piesaistes nolūkos:

3.3.1. Ar Jūsu piekrišanu mēs Jūs informējam par ar donoru kustības veicināšanu saistītām aktivitātēm

Personas datu kategorijas Juridiskais pamats
Personiskā informācija (vārds, uzvārds) Jūsu piekrišana
Kontaktinformācija (dzīvesvietas adrese, e-pasta adrese, tālruņa numurs

3.4. Sīkdatnes (Cookies):

3.4.1. Sīkdatnes ir nelielas teksta datnes, kas tiek izveidotas un saglabātas Jūsu kā interneta lietotāja ierīcē (datorā, planšetē, mobilajā tālrunī un tml.), apmeklējot mūsu interneta vietni. Sīkdatnes “atceras” Jūsu pieredzi un pamatinformāciju un tādējādi uzlabo mūsu interneta vietnes lietošanas ērtumu.

3.4.2. Izmantojot sīkdatnes, tiek apstrādāti interneta vietnes lietošanas vēstures dati, diagnosticētas problēmas un trūkumi vietnes darbībā, ievākta lietotāju paradumu statistika, kā arī tiek nodrošināta vietnes funkcionalitātes pilnīga un ērta izmantošana.

3.4.3. Ja Jūs nevēlaties atļaut izmantot sīkdatnes, Jūs to varat pārtraukt, izmainot savas interneta pārlūkprogrammas uzstādījumus, tomēr tādā gadījumā mūsu interneta vietnes lietošana var būt traucēta un apgrūtināta. Saglabāto sīkdatņu dzēšana ir iespējama Jūsu ierīces interneta pārlūkprogrammas uzstādījumu sadaļā, dzēšot saglabāto sīkdatņu vēsturi. Detalizēta informācija pieejama: https://www.vadc.lv/par-vadc/sikdatnes.

Personas datu kategorijas Juridiskais pamats
Interneta vietnes lietotāju preferences, paradumu statistika Jūsu piekrišana izmantojot pārlūka konfigurāciju

3.5.Trauksmes cēlāji:

3.5.1. Atbilstoši Trauksmes celšanas likumam, trauksmes cēlājs ir fiziskā persona, kura sniedz informāciju par iespējamu pārkāpumu, kas var kaitēt sabiedrības interesēm, ja persona šo informāciju uzskata par patiesu un tā gūta, veicot darba pienākumus vai dibinot tiesiskās attiecības, kas saistītas ar darba pienākumu veikšanu. Likuma mērķis veicināt, lai sabiedrības interesēs tiek celta trauksme par pārkāpumiem, un nodrošināt trauksmes celšanas mehānismu izveidi un darbību, kā arī trauksmes cēlēju pienācīgu aizsardzību. Valsts asinsdonoru centrs, atbilstoši likumam, nodrošina trauksmes cēlāju datu apstrādi un aizsardzību.

Personas datu kategorijas Juridiskais pamats
Trauksmes cēlāja personas dati, atbilstošo Trauksmes celšanas likumam Likumiskais pienākums apstrādāt trauksmes cēlāju datus

4. Kam mēs nododam Jūsu personas datus?

4.1. Pakalpojumu sniedzēji un sadarbības partneri:

4.1.1. Lai pildītu savas saistības pret Jums, mēs nododam Jūsu personas datus uzņēmumiem un iestādēm, kas sniedz pakalpojumus mums, piemēram, Latvijas Republikas Veselības ministrija un tās iestādes, ģimenes ārsti, uzņēmumi, kas veic informācijas sūtīšanu u.tml. Mēs rūpīgi pārbaudām visus pakalpojuma sniedzējus, kas mūsu vārdā un uzdevumā apstrādā Jūsu personas datus. Mēs izvērtējam, vai sadarbības partneri (personas datu apstrādātāji) pielieto atbilstošus drošības pasākumus, lai Jūsu personas datu apstrāde notiktu atbilstoši mūsu uzdevumiem, norādījumiem, instrukcijām un normatīvo aktu prasībām. Šie uzņēmumi nav tiesīgi Jūsu personas datus izmantot kādiem citiem mērķiem. Mēs Jūsu personas datus nododam trešajām pusēm, kas ir iesaistītas Jūsu izvēlētā mūsu pakalpojuma nodrošināšanas izpildē.

4.2. Tiesību aizsardzības iestādes, valsts un pašvaldību iestādes:

4.2.1. Lai pildītu likumu pienākumus, mēs varam nodot Jūsu personas datus tiesību aizsardzības iestādēm (piemēram, policijai), kā arī valsts un pašvaldību iestādēm pēc to pieprasījuma. Mēs varam nodot Jūsu personas datus tiesību aizsardzības iestādēm (piemēram, tiesām), kā arī valsts un pašvaldību iestādēm, arī tāpēc, lai aizstāvētu mūsu juridiskās intereses, sastādot, iesniedzot un aizstāvot juridiskas prasības.

4.3. Personas datu nodošana ārpus Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomiskās zonas (ES/EEZ):

4.3.1. Mēs vienmēr cenšamies apstrādāt Jūsu personas datus Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomiskās zonas (ES/EEZ) teritorijā.

4.3.2. Personas datu nodošana un apstrāde ārpus ES/EEZ var notikt, ja tam ir tiesisks pamatojums, proti, lai izpildītu juridisku pienākumu, noslēgtu vai izpildītu līgumu, vai saskaņā ar Jūsu piekrišanu, un ir veikti pienācīgi drošības pasākumi.

5. Cik ilgi Jūsu personas dati tiek glabāti?

5.1. Visi no Jums iegūtie personas dati tiek glabāti tik ilgi, kamēr Jūs izmantojat mūsu pakalpojumus, vai arī kamēr Jūs neatsaucat savu piekrišanu, ja Jūsu personas dati tiek apstrādāti, pamatojoties uz to. Ilgāks personas datu uzglabāšanas laiks ir pieļaujams, lai izpildītu likumu prasības par dokumentu vai informācijas glabāšanas minimālo termiņu vai lai aizsargātu mūsu likumīgās intereses.

5.2. Kad šis periods ir beidzies, mēs drošā veidā izdzēsīsim Jūsu personas datus vai padarīsim tos nepieejamus (arhivēšana), vai arī neidentificējamus, lai tos vairs nevarētu sasaistīt ar Jums.

6. Kā mēs aizsargājam Jūsu personas datus?

6.1. Mēs nodrošinām, pastāvīgi pārskatām un uzlabojam aizsardzības pasākumus, lai aizsargātu Jūsu personas datus no nesankcionētas piekļuves, nejaušas nozaudēšanas, izpaušanas vai iznīcināšanas. Lai to īstenotu, mēs pielietojam mūsdienu tehnoloģijas, tehniskas un organizatoriskas prasības, t.sk., izmantojot ugunsmūrus, ielaušanās atklāšanas, analīzes programmatūru un datu šifrēšanu.

6.2. Tomēr, mēs rekomendējam Jums ievērot vispārējos datora un interneta lietošanas drošības noteikumus, kā arī Jūsu privāto datu (it īpaši personu apliecinošo dokumentu) aizsardzības un glabāšanas prasības, un mēs neuzņemsimies atbildību par nesankcionētu piekļuvi Jūsu personas datiem un/vai datu zudumu, ja tas noticis Jūsu vainas vai nolaidības dēļ.

7. Jūsu tiesības

7.1. Normatīvais regulējums datu aizsardzības jomā piešķir Jums šādas tiesības attiecībā uz Jūsu personas datu apstrādi.

7.2. Piekļuve personas datiem:

7.2.1. Jums ir tiesības pieprasīt apstiprinājumu no mums, vai mēs apstrādājam ar Jums saistītus personas datus, un šādos gadījumos pieprasīt piekļuvi šiem personas datiem, vai arī izsniegt informāciju par personas datiem, ja tiešas piekļuves nodrošināšana nav paredzēta.

7.3. Personas datu labošana:

7.3.1. Ja uzskatāt, ka informācija par Jums ir nepareiza vai nepilnīga, Jums ir tiesības lūgt mums to izlabot.

7.4. Piekrišanas atsaukšana:

7.4.1. Ciktāl mēs apstrādājam Jūsu personas datus, pamatojoties uz Jūsu piekrišanu, Jums ir tiesības jebkurā laikā atsaukt savu piekrišanu personas datu apstrādei.

7.5. Iebildums pret datu apstrādi adresētās informācijas piegādes nolūkiem:

7.5.1. Jums ir tiesības jebkurā laikā iebilst pret savu personas datu apstrādi adresētās informācijas piegādes nolūkiem.

7.6. Iebildums pret apstrādi, pamatojoties uz likumīgajām interesēm:

 7.6.1. Jums ir tiesības iebilst pret personas datu apstrādi, kurus apstrādājam, pamatojoties uz mūsu likumīgajām interesēm, tomēr mēs turpināsim apstrādāt Jūsu datus pat tad, ja būsiet iebildis pret to, ja mums būs motivēti iemesli turpināt apstrādāt Jūsu personas datus. Lai īstenotu iepriekš minētās tiesības, lūdzu iesniedziet rakstveida iesniegumu mums vai mūsu datu aizsardzības speciālistam.

7.7. Datu dzēšana:

7.7.1. Noteiktos apstākļos Jums ir tiesības prasīt mums dzēst Jūsu personas datus, tomēr tas neattiecas uz gadījumiem, kad likums mums liek saglabāt datus. Lai īstenotu iepriekš minētās tiesības, lūdzu, iesniedziet rakstveida iesniegumu mums vai mūsu datu aizsardzības speciālistam.

7.8. Datu apstrādes ierobežojums:

7.8.1. Noteiktos apstākļos Jums ir tiesības ierobežot savu personas datu apstrādi. Lūdzu, ņemiet vērā, ka gadījumā, ja Jūs pieprasāt, lai Jūsu datu apstrāde tiek ierobežota, tas var ietekmēt Jūsu iespējas saņemt mūsu pakalpojumus. Lai īstenotu iepriekš minētās tiesības, lūdzu, iesniedziet rakstveida iesniegumu mums vai mūsu datu aizsardzības speciālistam.

7.9. Datu pārnese:

7.9.1. Jums ir tiesības saņemt vai nodot savus personas datus tālāk citam datu pārzinim. Šīs tiesības ietver tikai tos datus, ko esat sniedzis mums, pamatojoties uz savu piekrišanu vai līgumu, kā arī ja apstrādāšana tiek veikta automatizēti. Lai īstenotu iepriekš minētās tiesības, lūdzu iesniedziet rakstveida iesniegumu mums vai mūsu datu aizsardzības speciālistam.

8. Ar ko varu sazināties, ja man ir kādi jautājumi?

8.1. Ja Jums rodas kādi jautājumi par Jūsu personas datu apstrādi, lūdzu, sazinieties ar mums.

8.2. Par Jūsu personas datu apstrādi atbildīgās iestādes kontaktinformācija:

 Valsts asinsdonoru centrs

Sēlpils iela 9, Rīga, LV-1007

Informatīvais tālrunis: 80000003

8.3. Ja neesat apmierināts ar saņemto atbildi, Jums ir tiesības iesniegt sūdzību Datu Valsts inspekcijā (www.dvi.gov.lv).

 

VADC Datu aizsardzības speciālista kontaktinformācija:

tālr. 67777999