Drukāt

Budžets

Atalgojums

Informācija publicēta saskaņā ar Ministru kabineta 2018. gada 25. septembra noteikumiem Nr.661 „Kārtība, kādā iestādes ievieto informāciju internetā”.

Valsts asinsdonoru centra pamatbudžeta programmas, apakšprogrammas, pasākuma resursu izdevumu segšanai un plānoto izdevumu tāme 2019. gadam

Valsts asinsdonoru centra pamatbudžeta programmas, apakšprogrammas, pasākuma resursu izdevumu segšanai un plānoto izdevumu tāme 2019.gadam (rezidentu apmācība) 

Informācija par piemaksām, prēmijām un naudas balvām.

Informācija par sociālajām garantijām.

Darba samaksa

Valsts asinsdonoru centra amatpersonām un darbiniekiem mēnešalgu nosaka saskaņā ar Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumu atbilstoši apstiprinātajai mēnešalgas grupai un amatpersonas un darbinieka kvalifikācijas kategorijai.

Amatam atbilstošo mēnešalgas grupu nosaka, pamatojoties uz amata saimi un līmeni. Amata saimi un līmeni nosaka klasificējot amatu pēc vienotās amatu klasifikācijas atbilstoši Ministru kabineta 2010. gada 30. novembra noteikumiem Nr.1075 “Valsts un pašvaldību institūciju amatu katalogs”.

Amatpersonas un darbinieka kvalifikācijas kategoriju nosaka, piemērojot šādus kritērijus:

 • darba izpildes vērtējums, kuru nosaka atbilstoši Ministru kabineta 2012. gada 10. jūlija noteikumiem Nr.494 “Noteikumi par valsts tiešās pārvaldes iestādēs nodarbināto darba izpildes novērtēšanu”.
 • amatpersonas un darbinieka profesionālā pieredze, kas būtiska iestādes funkciju veikšanai.

 

Piemaksas un prēmijas

Amatpersonai un darbiniekam reizi gadā izmaksā prēmiju saskaņā ar ikgadējās darbības un tās rezultātu novērtējumu:

 • no 10 līdz 75 % no mēnešalgas, ja darba izpildes vērtējums ir "teicami";
 • no 10 līdz 65 % no mēnešalgas, ja darba izpildes vērtējums ir "ļoti labi";
 • no 10 līdz 55 % no mēnešalgas, ja darba izpildes vērtējums ir "labi".

 

Valsts asinsdonoru centrs var izmaksāt Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā noteiktās piemaksas:

 • piemaksu ne vairāk kā 30 (trīsdesmit) procentus no tam noteiktās mēnešalgas, ja papildus saviem tiešajiem amata pienākumiem veic vakantā amata un / vai prombūtnē esoša darbinieka pienākumus;
 • piemaksu ne vairāk kā 30 (trīsdesmit) procentus no tam noteiktās mēnešalgas, ja papildus amata aprakstā noteiktajiem pienākumiem pilda vēl citus pienākumus;
 • piemaksu par personisko darba ieguldījumu un darba kvalitāti līdz 40 (četrdesmit) procentu apmērā mēnesī no darbinieka mēnešalgas;
 • piemaksu par virsstundu darbu vai darbu svētku dienās 100 (simts) procentu apmērā no tām noteiktās stundas likmes, ja virsstundu darbu nav iespējams kompensēt, piešķirot atpūtas laiku citā nedēļas dienā.

 

Atvaļinājumi

Valsts asinsdonoru centrs amatpersonām un darbiniekiem apmaksātus atvaļinājumus piešķir saskaņā ar Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumu:

 • ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu;
 • apmaksātu papildatvaļinājumu:
  • ja darba izpilde pārsniedz prasības visā novērtēšanas periodā (vērtējums – „teicami”) – 7 darba dienas;
  • ja darba izpilde pārsniedz prasības atsevišķos novērtēšanas perioda posmos vai atsevišķos darba izpildes kritērija aspektos (vērtējums – „ļoti labi”) – 6 darba dienas;
  • ja darba izpilde pilnībā atbilst prasībām visā novērtēšanas periodā (vērtējums – „labi”) – 5 darba dienas.
 •  mācību atvaļinājumu:
  • Darbiniekam, kurš sekmīgi mācās izglītības iestādē, kopumā līdz 10 darba dienām mācību gadā semestra pārbaudījumu kārtošanai vai promocijas darba izstrādei;
  • Darbiniekam, kurš sekmīgi mācās izglītības iestādes pēdējā apmācības kursā, kopumā līdz 20 darba dienām gadā studiju gala pārbaudījumu kārtošanai vai bakalaura, maģistra, kvalifikācijas, promocijas darba vai diplomdarba izstrādei un aizstāvēšanai;
  • Darbiniekam, kurš sekmīgi mācās sertifikācijas kursos, var piešķirt apmaksātu mācību atvaļinājumu līdz 10 darba dienām gadā kvalifikācijas līmeņa vai kursa gala pārbaudījumu kārtošanai.

 [Informācija atjaunota: 14.02.2019.]

Sociālās garantijas

Valsts asinsdonoru centrā sociālās garantijas tiek nodrošinātas un izmaksātas saskaņā ar Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumu:

 • Amatpersonām un darbiniekiem, ar kurām tiek izbeigtas darba attiecības sakarā ar amata likvidāciju, amatpersonu un darbinieku skaita samazināšanu, amatam noteiktajām prasībām neatbilstošu veselības stāvokli (ieskaitot pārejošu darbnespēju), kā arī gadījumā, kad tiek atjaunota amatā amatpersona vai darbinieks, kurš iepriekš veica attiecīgos amata pienākumus, izmaksā atlaišanas pabalstu.
 • Darbiniekam, ja tas sekmīgi mācās valsts akreditētā augstākās izglītības iestādē vai ārvalsts mācību iestādē, kuras izdotie diplomi tiek atzīti Latvijā, lai iegūtu amata pienākumu izpildei nepieciešamās zināšanas, vienojoties ar Centru, kompensē mācību izdevumus 10 procentu apmērā no samaksātās un dokumentāli apstiprinātās gada mācību maksas.
 • Darbinieka nāves gadījumā vienam no tā ģimenes locekļiem vai personai, kura uzņēmusies apbedīšanu, gada laikā pēc darbinieka nāves ir tiesības saņemt pabalstu darbiniekam noteiktās mēnešalgas apmērā.
 • Ģimenes locekļa (laulātais, bērni, vecāki, vecvecāki, adoptētāji un adoptētie, brāļi un māsas) vai apgādājamā nāves gadījumā darbiniekam ir tiesības saņemt vienreizēju pabalstu vienas minimālās mēneša darba algas apmērā.
 • Darbiniekam ir tiesības uz Centra apmaksātu veselības apdrošināšanu, ja:
  • darba pieredze valsts pārvaldē ir vismaz viens gads, pēdējo piecu gadu laikā;
  • darba noslodze Centrā kopumā ir vismaz 0,5 amatu slodzes.
 • Darbiniekam, kurš katru darba dienu vismaz divas stundas strādā ar datoru, uzrādot arodārsta izdotu apliecinājumu par obligātu medicīniski optisko redzes korekcijas līdzekļu lietošanu, ir tiesības saņemt kompensāciju par speciālo medicīnisko optisko redzes korekcijas līdzekļu iegādi EUR 50,- apmērā.
 • Darbiniekam, kura apgādībā ir bērns invalīds līdz 18 gadu vecumam, vienu reizi kalendāra gadā laikā ir tiesības uz pabalstu 50 (piecdesmit) procentu apmērā no mēnešalgas.
 • Darbiniekam, kurš ikgadējā atvaļinājuma pirmajā dienā ir bijis nodarbināts Centrā ne mazāk kā sešus mēnešus, un kura pēdējais novērtējums nav zemāks par „labi”, ir tiesības uz pabalstu, aizejot ikgadējā atvaļinājumā, vienu reizi kalendāra gadā.
 • Pabalsta, aizejot ikgadējā atvaļinājumā, apmēru nosaka līdz 50 (piecdesmit) procentiem no darbinieka mēnešalgas. Pabalsta apmēru nosaka līdz 30 (trīsdesmit) procentiem no darbinieka mēnešalgas, ja darbinieks amata pienākumus Centrā veicis mazāk kā 12 (divpadsmit) mēnešus pirms ikgadējā atvaļinājuma pirmās dienas.

 

Valsts asinsdonoru centrs amatpersonām un darbiniekiem piešķir:

 • vienu apmaksātu brīvdienu pirmajā skolas dienā sakarā ar bērna skolas gaitu uzsākšanu 1.- 4. klasē;
 • vienu apmaksātu brīvdienu izlaiduma dienā, darbiniekam vai tā bērnam absolvējot izglītības iestādi;
 • vienu apmaksātu brīvdienu, ja darbinieka aprūpē ir viens vai divi bērni vecumā līdz 14 gadiem;
 • trīs apmaksātām brīvdienām, ja darbinieka aprūpē ir trīs vai vairāk bērni vecumā līdz 16 gadiem vai bērns invalīds līdz 18 gadu vecumam;
 • divas apmaksātas brīvdienas sakarā ar laulātā, vecāku, bērna vai cita tuva ģimenes locekļa nāvi;
 •  trīs apmaksātas brīvdienas (pēc kārtas sekojošām dienām, kad darbiniekam būtu jāveic darba pienākumi) sakarā ar darbinieka stāšanos laulībā.

Ņemot vērā ieguldījumu Centra mērķu sasniegšanā, sakarā ar Centram svarīgu sasniegumu (notikumu), darbiniekam var piešķirt naudas balvu, kas kalendāra gada ietvaros nepārsniedz tam noteiktās mēnešalgas apmēru.

 [Informācija atjaunota: 12.02.2019.]