Kontaktinformācija

+371
Pirmreizējs donors Atkārtots donors
Asinis Plazma

Vieta un laiks

Kalendārā pieejami datumi, kad iestāde pieņem donorus
Apliecinu, ka sniegtā informācija ir patiesa un esmu informēts, ka personas datu apstrāde tiek veikta normatīvajos aktos noteikto funkciju izpildes nolūkos: iestādes likumisko interešu ievērošana, tajā skaitā donoru piesaistīšana un informēšana, kā arī – sūdzību, jautājumu un pretenziju izskatīšana.