Drukāt

Ziedo asinis- saņem apmaksātu brīvdienu

Darba likuma 74.panta pirmās daļas 2.punkts paredz, ka darba devējam ir pienākums izmaksāt darbiniekam noteikto darba samaksu vai arī vidējo izpeļņu, gadījumā, kad darbinieks, iepriekš par to paziņojot darba devējam, nodod asinis vai asins komponentus.

Labklājības ministrija uzsver, ka svarīgs priekšnoteikums šādai attaisnotai prombūtnei ir darbinieka iepriekšējas paziņošanas pienākums.

Darba likums tiešā veidā neregulē, kā ir jānotiek iepriekšējas paziņošanas pienākumam un apmaksātas atpūtas dienas izmantošanai. Tas nozīmē, ka iepriekšējas paziņošanas un atpūtas dienas izmantošanas kārtību var regulēt iekšējās kārtības noteikumos, darba līgumā, darba koplīgumā un ar rīkojumiem. Ja ar darba kārtības noteikumiem nav noteikts, kā jānotiek iepriekšējai paziņošanai no darbinieka puses, tad šim paziņošanas pienākumam jebkurā gadījumā būtu jānotiek savlaicīgi, lai darba devējs tam var sagatavoties.

Jāuzsver, ka darba devējs atsevišķās objektīvi attaisnojamās situācijās var lūgt darbinieku nodot asinis citā dienā, piemēram, ja darbiniekam ir jāveic steidzams, iepriekš neparedzēts darbs.

Pie iepriekš minētā vienlaikus piebilstams, ka Darba likuma 74.panta pirmās daļas 2.punkta izpratnē par attaisnotu prombūtni atzīstams tikai tas laiks, kuru darbinieks ir pavadījis, nododot asinis ārstniecības iestādē, bet ne visa diena.